Pedagogisch beleid

Royal Kids Home Krimpen aan den IJssel wil kwalitatief goede opvang bieden. Het vastleggen van de gang van zaken binnen Royal Kids Home middels een Pedagogisch Beleidsplan beschouwen wij als een onderdeel van het leveren van kwaliteit. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en wat men kan verwachten. Hier vindt u ons volledige Pedagogische Beleidsplan. Deze is zowel voor peuterspeelgroep de Madelief als voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Het hieronder genoemde ‘deel 2’ is het werkplan per locatie.

Veiligheid en geborgenheid

Royal Kids Home wil zorg dragen voor een klimaat van veiligheid en geborgenheid, zodat het kind een basis heeft om zich te kunnen ontplooien tot een stabiel en sociaal persoon met een positief zelfbeeld.

Er is aanvaarding van en respect voor de eigenheid van ieder kind. Dit vormt de basis van waaruit gewerkt wordt. Het kind wordt te allen tijde serieus genomen, wordt gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te handelen, de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind wordt geprikkeld en de creativiteit wordt aangewakkerd. Uiteraard is daarbij een goede voorbeeldwerking van groot belang. De leidsters zullen zich eerlijk en open opstellen en ook onderling respectvol met elkaar omgaan.

Wij willen kinderen respect bijbrengen voor anderen om hen heen. Kinderen worden er op gewezen welk effect hun gedrag heeft op hun omgeving.

Royal Kids Home wil kinderen een omgeving bieden waarin de verschillende aspecten van de ontwikkeling voldoende tot ontplooiing kunnen komen.

Het kind is het uitgangspunt

Royal Kids Home wil kinderen een veilige en vertrouwde groepsomgeving bieden waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Hierbij is het kind steeds het uitgangspunt; wat wil het, wat kan het aan? Baby’s moeten bijvoorbeeld hun individuele ritme van slapen en eten ongestoord aan kunnen houden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn, zich te kunnen uitleven, ontspannen en ontwikkelen. De ontwikkeling bestaat uit:

  • de lichamelijke ontwikkeling (motoriek);
  • de cognitieve ontwikkeling;
  • de sociaal emotionele ontwikkeling.

Ontwikkeling door middel van spel

Kinderen ontwikkelen zich in hun omgang met anderen en door middel van spel. Het is daarom belangrijk dat kinderen voldoende aandacht krijgen van de leidsters en dat er genoeg ruimte en materiaal is om tot spel te komen. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om ‘fouten’ te kunnen maken en daar weer van te leren. Kinderen hebben in zichzelf weinig begrenzingen. Zij overzien vaak de gevolgen van hun eigen gedrag niet, dat iets gevaarlijk of onprettig is. Kinderen hebben daarom begrenzing van buitenaf nodig. Door een kind richtlijnen te geven voor zijn gedrag wordt het kind geholpen om verantwoord om te gaan met zijn omgeving en met anderen om zich heen.

In onze visie sluit ons Pedagogisch Beleid goed aan op die van het samenwerkende basisonderwijs. Dit voorkomt discontinuïteit bij de overgang rond de 4-jarige leeftijd naar het basisonderwijs.

Vierogen-principe

Per 1 juli 2013 zijn alle kinderdagverblijven verplicht zich te houden aan het vierogen-principe. Vanaf dat moment controleert de GGD of kinderdagverblijven zich hieraan houden. Dit betekent dat een leidster nooit meer alleen mag zijn met een groep kinderen. Er moet altijd een andere volwassene kunnen meekijken of meeluisteren. Dit is een van de kaders waar vanuit wij werken.

[dc_social_wall id=”8017″]